خلاصه تحلیلی مقاله : ابزاری برای خود ارزیابی عملکرد تحقیقات علمی

خود ارزیابی

در مقاله جاری به معرفی یک ابزار سنجش عملکرد محققین توسط دو نویسنده با نام های رایان و تیپو پرداخته می شود. این دو محقق سعی در معرفی ابزاری برای این کار دارند و همچنین سعی می کنند روایی و پایایی ابزار خود را توسط ابزار دیگری در این زمینه تحت عنوان “به کار گیری ارزیابی تحقیقات” مربوط به کشور بریتانیا بسنجند. در بادی امر مواردی که می تواند بر روی خودارزیابی تاثیر داشته باشد تحت عناوین سطح هوش، دستیابی به موفقیت ها، مرکز کنترل، کمبود اطلاعات از جامعه، عدم وجود اعتماد به نفس و عدم اطمینان از اینکه خود ارزیابی می تواند به نتیجه ای منجر شود، نام برده می شود. همچنین از نظام ارزیابی عملکرد به عنوان یک راه برای بهبود و ارتقاء عملکرد سیستم یاد می شود. ارزیابی ۳۶۰ درجه می تواند نیاز های توسعه ای کارکنان را نشان بدهد. اما در مقابل مطرح می شود که خود سنجی عملکرد نمی تواند به صورت مستقیم به بهبود عملکرد منجر گردد. باید توجه داشت که بهره وری عملی در واقع سنجش دانش می باشد. دانشمندان سعی دارند دانش ضمنی را به دانش عینی تبدیل نمایند. آن ها برای انجام این فرآیند از ساخت، تجسم، انتشار و استفاده از دانش استفاده می کنند. بر سر راه سنجش عملکرد علمی، مشکلات و موانعی عدیده وجود دارد. از جمله این مشکلات می توان به دشوار بودن سنجش اثر بخشی تولید دانش اشاره کرد. همچنین نمی توان سنجه هایی را تولید کرد که تمامی فرآیند تحقیق را در بر بگیرد. از دیگر سو ایجاد سنجه های واضح و اهداف برای تولید دانش بسیار سخت است. تبدیل خروجی های تحقیق به خروجی هایی کمی و قابل اندازه گیری از دیگر دشواری های موجود بر سر راه سنجش تولید دانش می باشد. همچنین به دلیل متعدد و متفاوت بودن دانش در شاخه های مختلف، امکان تهیه ابزاری یکسان برای سنجش ، برای تمامی این شاخه ها وجود ندارد. با عنایت به وجود این دشواری ها جهت سنجش تولید دانش، از سنجش خروجی های آن مانند کتاب ها، مقالات و اختراعات ثبت شده و نمونه های ایجاد شده بر مبنای تحقیق استفاده می گردد. این سنجش ، برای پرداخت پاداش و بهبود عملکرد ضروری به نظر می رسد. با این تفاصیر و با توجه به مطالعات صورت گرفته هیچ گونه ابزاری برای سنجش عملکرد در حوزه های تحقیق علمی که بتواند دقیق بودن خود را به اثبات برساند یافت نشد. تنها مطلب مهمی که از مطالعه ادبیات موضوع در این فضا قابل ذکر است، دانستن موقعیت علمی فردی توسط دانشمندان مختلف است. آن ها خود می دانند که در چه موقعیتی از دانش علمی قرار دارند. به همین دلیل است که برای سنجش، خود آن ها از دیگران بسیار بهتر و مؤثر تر عمل می کنند. در این مقاله و در طراحی این ابزار از سه سطح ، سازمانی، ملی و جهانی برای خودارزیابی محققین علمی بهره جسته شده است. محقق می بایست موقعیت خود را در هر یک از این سه سطح با توجه به تعداد مقالات و اینکه به مقالاتش به چه میزان ارجاع داده می شود، شناسایی کرده و نمره بدهد. امّا این نحوه از ارزیابی گرچه در وحله اول بسیار جذاب و صحیح به نظر می رسد ، نمی تواند خالی از اشکال باشد. به این نحو که محققینی که در موسسات آموزشی مشغول به کار هستند ممکن است به دلیل عدم وجود دیگر محققین، موقعیت خود را در سطح سازمان بیشتر از آنچه وجود دارد ارزیابی کنند. خطای مشابهی نیز ممکن است برای افرادی رخ بدهد که در شاخه های بسیار تخصصی علم مشغول به تحقیق می باشند. زیرا به دلیل تعداد کم ارائه مقالات و نشریات در زمینه تخصصی خود، خودارزیابی بیش از حد واقع داشته باشند. جا دارد به معرفی ابزار دیگری در سنجش عملکرد واحد های علمی پرداخته شود. این ابزار تحت عنوان “به کارگیری ارزیابی تحقیقات” ، توسط دولت انگلستان و برای ارزیابی شاخه های مختلف علمی ایجاد شده است و دارای معیار هایی برای سنجش گروه های مختلف تحقیقاتی می باشد. در این مقاله جهت سنجش روایی ابزار مورد بحث از برقرار کردن رابطه با ابزار “به کارگیری ارزیابی” تحقیقات استفاده شده است. برای آزمون معنی داری این رابطه از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره جسته شده است. اگر پایایی معیار را توانایی یک ابزار در شناسایی تفاوت های موجود میان گروه ها در نظر بگیریم ، ابزار توصیف شده در این مقاله از پایایی خوبی در سطح گروه های مختلف برخوردار است. از طرفی دیگر این تحقیق نشان داد بین افزایش سن و عملکرد علمی رابطه معکوس وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *