یادگیری مستمر

رویه ای است که طی آن مدیران و کارکنان با چالش تغییر همیشگی که بسیاری از سازمان های معاصر در محیط متغییر و رقابتی با آن مواجه هستند، رو برو می شوند. دانش و مهارت به سرعت منسوخ می شود. لذا این نیاز وجود دارد که این دانش به طور مداوم در غالب آموز و توسعه به روز گردد. یادگیری تبدیل به یک عامل مهم در سازمان شده است. یادگیری حد اقل می تواند به ادامه بقای سازمان و در حد اولی به مزیت رقابتی تبدیل شود. یادگیری مستمر به عنوان عنصری حیاتی در سازمان های یادگیرنده مطرح می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *