خلاصه تحلیلی مقاله: پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در سازمان های غیر دولتی آلمان

کارت امتیازی متوازن

در این مقاله سعی شده است کاربرد و موارد استفاده از کارت امتیازی متوازن در سازمان های غیر دولتی آلمان با دیدی اکتشافی مورد بررسی قرار بگیرد و گزارشی توصیفی ارائه گردد. ابتدا به سوالات اساسی تحقیق و اینکه پژوهشگر به دنبال چه موضوعی است پرداخته می شود. این سوالات عبارتند از حد اقل های استفاده از کارت امتیازی متوازن چیست و سازمان های غیر دولتی به چه میزان به این حداقل ها رسیده اند؟ مزایای اصلی کارت امتیازی متوازن چیست؟ موانع اصلی در راه پیاده سازی کارت امتیازی متوازن چیست و چه شاخص های عملکردی برای آن مورد استفاده قرار می گیرد؟ عناصر کمک کننده به پیاده سازی کارت امتیازی متوازن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها پرسشنامه ای تهیه می گردد. این پرسشنامه شامل ۵ قسمت است که هر قسمت تلاش دارد به یکی از این سوالات پاسخ دهد. البته باید توجه داشت که این پرسشنامه دارای سوالات باز پاسخ نیز هستند. این پرسشنامه ها توسط عده ای مصاحبه گر و با توجه به مصاحبه ای که به صورت حضوری و یا تلفنی دارند تکمیل می گردد. سوالات باز پاسخ نیز توسط تکنیک های تحلیل محتوا مورد بررسی قرار می گیرد. برای ارائه گزارش های توصیفی نیز از نرم افزار اکسل استفاده شده است. باید توجه داشت کارت های امتیازی متوازن و نحوه استفاده از آن به سه گونه متفاوت تقسیم می شود. گونه نخست چارچوبی چند وجهی برای سنجش عملکرد استراتژیک است که سنجه های مالی و غیر مالی را با هم ادغام می کند. در گونه بعدی علاوه بر مورد قبل، سعی در ارائه رابطه علی و معلولی نیز دارد. در گونه سوم، اجرای استراتژی ها توسط تعیین اهداف، برنامه های اجرایی و تعیین نتایج و سیستم های جبران خدمت متناسب نیز مطرح می گردد. در این تحقیق سعی شده است سازمان ها در این دسته بندی ها قرار گیرند. پس از جمع آوری اطلاعات از ۲۴ شرکت و تحلیل توصیفی آن ها این نتایج حاصل می گردد. بیشترین دید سازمان ها به استفاده از کارت های امتیازی متوازن مربوط به مسائل مالی و مسائل مربوط به مشتریان است و کمترین توجه به خروجی ها، پیامد ها و مسائل مربوط به تعلّق سازمانی است. بیشترین مزیت تولید شده توسط کارت امتیازی متوازن برای سازمان ها شفاف سازی مسائل استراتژیک در سازمان و همچنین تنظیم اهداف استراتژیک با عملیات سازمان و کمترین مزیت آن ساخت پایه ای برای یک نظام جبران خدمت و پشتیبانی از استراتژی رشد می باشد. از بعد موانع موجود در استفاده از کارت های امتیازی متوازن ، سازمان ها اظهار داشتند بیشترین مانع مربوط به قوانین پرداخت است که به نوبه خود می تواند جبران خدمت های مالی را محدود نماید. همچنین تعداد زیاد سنجه های عملکردی کمترین مانع را بر سر راه پیاده سازی کارت امتیازی متوازن است. از دیگر سو برای ارزیابی اینکه تعیین شود کارت های امتیازی سازمان ها در کدام مرحله قرار دارد سوالاتی در خصوص سنجه های عملکرد مطرح شده است. این سوالات مشخص می کند سنجه ها بیشتر بر مخارج تأکید دارند و نقدینگی و تعداد بیماران. و کمترین توجه آن ها به نشانگر های عملکرد اجتماعی و سنجه های عملکرد اکولوژیک است. از این رو می توان گفت سازمان ها اکثراً در نوع اول از کارت های امتیازی متوازن قرار می گیرند و تعداد بسیار اندکی در نوع دوم دسته بندی می شوند. هیچیک از سازمان های مورد مطالعه در این تحقیق نیز در دسته بندی مربوط به گونه سوم قرار نمی گیرند. در پایان مقاله و پس از ارائه گزارش توصیفی پرسشنامه های تکمیل شده توسط مصاحبه کنندگان، به بررسی تحلیلی سوالات مقاله پرداخته می شود. در بسیاری از سازمان های مورد مطالعه، گونه ای از کارت امتیازی نا متوازن مشاهده شد. سنجه های موجود در مورد مسائل مالی و غیر مالی به طور متعادل تقسیم نشده بودند و رابطه علی و معلولی میان این کارت و برنامه استراتژیک سازمان وجود نداشت. با توجه به پاسخ ها، سازمان های غیر دولتی آلمان هنوز در ابتدای راه استفاده از کارت های امتیازی متوازن هستند و با کمال تعجب مشاهده شد که تعداد بسیار کمی از آن ها مأموریت های خود را در این کارت ها اعمال کرده اند. در اینجا جا دارد به محدودیت های موجود در تحقیق نیز اشاره ای شود. این تحقیق یک رویکرد توصیفی داشته است به جای اینکه دارای طراحی تحقیق کیفی باشد. همچنین باید توجه داشت که استفاده از ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش کمک می کند مقدار زیادی اطلاعات جمع آوری شود. لیکن هیچکدام به چرایی حادث شدن چنین آماری اشاره نمی کنند و مطالعات بیشتری نیز می تواند در این زمینه ها صورت پذیرد. این داده ها به دلیل محدود بودن به بخش بهداشت و درمان و ارائه دهندگان خدمات عمومی قابل تسری نمی باشد. همچنین برای بررسی مشکلات در راه پیاده سازی کارت امتیازی متوازن می توان تحقیقی را در کشور هایی که در فازهای مختلف این پیاده سازی هستند، انجام داد و مشاهده کرد که آیا آن ها نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می کنند و یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *