خلاصه تحلیلی مقاله: سنجش عملکرد در ادارات دولتی استرالیا و هنگ کنگ

این مقاله قصد دارد نظام سنجش عملکرد را در دو کشور استرالیا و هنگ کنگ و در پنج شاخص کلی روائی، مشروعیت، مقبولیت، دسترسی عموم و مورد استفاده بودن با یکدیگر مقایسه کند. البته باید توجه داشت گرچه این دو کشور از لحاظ جغرافیایی در یک منطقه از جهان و در قاره استرالیا واقع هستند، لیکن هنگ کنگ فرهنگی آسیایی و استرالیا دارای فرهنگی غربی است و این نکته به نوع اداره حکومت ها و نحوه اندازه گیری عملکرد نیز قابل تسری می باشد. در هنگ کنگ به علت وجود روابط بین دولت و اجتماع و نقش کلیدی دولت به عنوان تغییر دهنده جامعه و اقتصاد، استفاده از ایده “مدیریت دولتی نوین” به نحو احسن صورت گرفته است. هدف دومی را که محققین در این مقاله دنبال می کنند آزمون شدت و سمت و سوی معیار های مطرح شده و ارتباط بین آن ها می باشد.

مقاله سعی دارد در بادی امر تعاریف خود را از شاخص های مطرح شده ارائه کند. در این مقاله “روائی” تحت عنوان اطمینان حاصل کردن از اینکه سنجش عملکرد، آنچه را که برای بخش های مختلف دولت مهم است می سنجد، مطرح می شود. هنگامی که ذینفعان از نظام سنجش عملکرد حمایت کنند و یا در آن مشارکت داشته باشند، واژه “مشروعیت” در ذهن تداعی می شود. گرچه بهتر این است که ذینفعان در تهیه سنجه های عملکرد دخیل باشند، اما اگر نمی توان از همه آن ها استفاده کرد، این معیار ها و استاندارد ها باید حداقل مورد قبول آن ها قرار گیرد. جهت پیاده سازی یک نظام سنجش عملکرد، می بایست توجه داشت که حمایت مدیران ارشد سازمان ، می تواند حمایت مالی و کمک به اجرای این نظام باشد و حمایت مدیران سطح پایین نیز کمک می کند مقاومت در برابر این سیستم حداقل شده و خرابکاری در آن کاهش یابد.

“قابل قبول بودن” در سازمان ها به وسیله وجود نظام های حسابرسی و اعتبار بخشیدن به اطلاعات عملکرد حاصل می شود. واژه در “دسترس بودن” اشاره به در اختیار قرار دادن اطلاعات جهت دسترسی عموم دارد و کمک می کند عملیات درون سازمان ها شفاف تر گردد. واژه “قابلیت اجرا” به عملکرد هایی از نظام سنجش عملکرد اشاره دارد که توقع می رود در سازمان اجرا شود. این عملکرد ها شامل هدایت سازمان جهت نیل به اهداف خود، بهبود پاسخگویی در سازمان، تخصیص منابع، تصمیم گیری بهتر و ایجاد اثر بخشی و کارائی در سازمان می باشد.

در ادامه مقاله به بررسی نظام سنجش عملکرد در استرالیا و هنگ کنگ پرداخته می شود. آنچه مسلم است کشور استرالیا ، نظام سنجش عملکرد خود را از یک حالت متمرکز و سیستماتیک به یک نظام خود مختار که امور به مدیران تفویض شده است، بدل کرده است. در هنگ کنگ و در پی بروز بحران عملکرد، دولت تصمیم گرفت قوانینی را جهت سنجش عملکرد ایجاد کند و آن را به صورت عمومی اعلام نماید. هدف از این کار افزایش کارایی و اثر بخشی در ارائه خدمات عمومی بود. چهار چوبی که برای سنجش عملکرد تدوین گردید بر مبنای کارت امتیازی متوازن بود. دولت برای اینکه موفق به طراحی چنین نظامی شود، پروژه های متعددی را در زمینه تعیین معیار و بهترین رویه های انجام کار به انجام رسانید. در استرالیا بخش های مختلفی در دولت وظیفه سنجش عملکرد را بر عهده دارند اما در هنگ کنگ “واحد اثر بخشی” تنها مسئول این امر می باشد. “کمیسون حسابرسی” در هنگ کنگ تحت لوای “فرمان حسابرسی” به بررسی اطلاعات سنجش عملکرد می پردازد. این کمیسیون به صورت منظم بخش های دولت را مورد بررسی قرار نمی دهد بلکه با توجه به بودجه ای که برایش تخصیص داده می شود و اهداف و برنامه هایی که برایش تدوین می شود اقدام به این کار می نماید.

پس از بررسی های مقدماتی و ارسال پرسشنامه و متقاعد کردن تعدادی از ادارات دولتی در استرالیا و هنگ کنگ به پاسخگویی به این پرسشنامه ها نتایج گوناگونی حاصل گردید که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته می شود. سازمان هایی که در طراحی نظام های سنجش عملکرد بهتر هستند، این اطلاعات را بهتر در دسترس عموم قرار می دهند و بالعکس. به این معنی که دسترسی عمومی به اطلاعات سنجش عملکرد در سازمان هایی طراحی ضعیف تری دارند کمتر است. از دیگر سو هرچه نظام سنجش عملکرد طراحی بهتری داشته باشد ، شانس استفاده از اطلاعات آن توسط اعضاء سازمان بیشتر است. از دیگر دست آورد های این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که اگر نظام سنجش عملکرد توسط کارکنان سطح بالا و پایین سازمان مورد حمایت قرار گیرد، احتمال اینکه طراحی بهتری داشته باشد و بهتر پیاده سازی شده باشد، بیشتر است. به عبارتی دیگر اگر این نظام توسط اعضاء سازمان مورد حمایت قرار گیرد، احتمال اینکه اطلاعات ناشی از آن در سازمان استفاده شود، بیشتر است. باید توجه نمود که یک نظام سنجش عملکرد معتبر، می تواند مزایای خوبی رابرای سازمان خود پدید آورد. همچنین چنین نظامی می تواند راه را برای بهبود دسترسی عموم مردم به اطلاعات هموار کند. از مقایسه دو نظام سنجش عملکرد این نتیجه حاصل می شود که آن ها اختلاف معنی داری با هم ندارند.

در پایان ذکر این نکته ضروری می باشد که به دلیل اختیاری بودن شرکت در این پژوهش توسط ادارات دولتی این دو کشور، و با توجه به نتایج به دست آمده، می توان حدس زد که سازمان هایی در این پژوهش شرکت کرده اند که نظام سنجش عملکرد متوسط به بالایی دارند و ادارات با نظام سنجش عملکرد ضعیف احتمالاً در این پژوهش مشارکت نداشته اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *