خلاصه تحلیلی مقاله : بهبود عملکرد سازمان از طریق شرکت در رویه های جایزه کیفیت

همانگونه که مستحضرید، در کشور های متعدد جوایز متعددی در زمینه عملکرد وجود دارد. این مقاله سعی در معرفی جایزه کیفیت کشور سوئد دارد و اینکه آیا امکان دارد با شرکت کردن در این رویه ها، عملکرد سازمان بهبود یابد؟ بسیاری از سازمان ها منابع کافی برای شرکت در این رویه ها را ندارند. لذا با مطالعه رویه محوری، مشتری محوری و بهبود کار در سازمان ها می خواهیم به این نتیجه برسیم که سازمان ها از شرکت در این رویه ها چه چیزی به دست می آورند؟ ابتدا به تعریف مدیریت کیفیت جامع (TQM) میپردازیم. این واژه به معنی مدیریت در حال تغییر می باشد. این مدیریت از ابزار ها ، روش ها و ارزش هایی تشکیل شده که هدفش ایجاد رضایت درونی و بیرونی مشتریان با بهره گیری از حداقل منابع است. برای شروع استفاده از TQM پیشنهاد می شود ابتدا ارزش های مهم شناسایی شوند، سپس روش های حمایتی این ارزش های مهم شناسایی شده و به صورت دائم و مستمر مورد استفاده قرار گیرد. ابزار هایی نیز باید به نحو مؤثری مورد استفاده قرار گیرد تا روش های انتخاب شده را مورد حمایت قرار دهند. در واقع TQM از سه جزء روش ها، ابزار و ارزش ها در راه بهبود مستمر مدیریت بهره می برد. در ادامه به معرفی دو مفهوم “عملکرد سازمانی” تحت عنوان سنجش دستآورد های یک فرد ، تیم و یا سازمان و یا یک رویه و “خود ارزیابی” تحت عنوان یک بازنگری جامع، نظام مند و معمولی از فعالیت های سازمان و نتایج به دست آمده بر مبنای یک مدل تعالی پرداخته می شود. این دو ارتباط معنی داری با مدل TQM دارند. زیرا شرکت در رویه های جایزه عملکرد مستلزم بهره بردن از این دو فاکتور می باشد. برای انجام خود ارزیابی باید چهار مرحله را مد نظر قرار داد. اول اینکه برنامه و طرحی برای خود ارزیابی مدون شود، سپس رویه های انجام فرآیند این کار تدوین شود، پس از آن مطالعه تحلیلی توصیفی از سازمان، که خود به نوعی بازخور ختم می شود، انجام گردد و در پایان طرح ریزی برای بهبود عملکرد صورت پذیرد. قبل از ورود به بحث می بایست اندکی به معرفی جایزه مؤسسه کیفیت سوئد (SIQ) پرداخته شود. این جایزه که معیار هایی بر مبنای سیزده ارزش بنیادی و هفت سنجه دارد با تأکید بر خروجی ها سعی در بهبود عملکرد سازمان دارد. همچنین این مدل تأکیدی بر تحول، توسعه و تأثیرات اجتماعی دارد. در این مدل به جای مدیریت، بر رهبری تأکید می گردد و همچنین رضایت مشتریان به عنوان پیامد های مدل تلقی شده و امتیاز بالایی را به خود اختصاص می دهد. شرکت کنندگان در این رویه جایزه کیفیت می بایست سازمان خود را به صورت رویه محور سازماندهی کنند. برای انجام این تحقیق سه شرکت سوئدی برای مطالعه موردی انتخاب شده اند. این شرکت ها به این دلیل انتخاب شده اند که کار بهبود نظام مند را تقویت می کردند، از مدل تعالی SIQ بهره می بردند و همچنین تغییرات عمده ای نسبت به آخرین باری که در این رویه جایزه کیفیت شرکت کرده بودند، نداشته اند. دو نفر از کارکنان از هر سازمان جهت مصاحبه انتخاب شدند. یکی از آن ها به صورت مستقیم در امر شرکت در رویه جایزه عملکرد شرکت داشت و دیگری خیر. از شرکت کنندگان در این پژوهش پرسیده شد برای تحکیم ارزش های عملکرد چه کاری در سازمان انجام دادند. این دو نفر فرصت داشتند پس از پاسخ به سوالات مصاحبه کننده، نظرات خود را مورد بازنگری قرار داده و اصلاح کنند. همچنین در این موردکاوی از مطالعه اسناد و مدارک به جا مانده از شرکت کردن سازمان در رویه جایزه کیفیت استفاده شد. اسناد مورد مطالعه شامل: آخرین درخواست شرکت در جایزه کیفیت سوئد، آخرین گزارش بازخورد داوران، گزارش سالانه سازمان، مستندات بهبود کار در سازمان بود .در این پژوهش، نتایجی از تحلیل بین موردی حاصل گردید. سیزده عامل مشتری محوری، رهبری متعهد، مشارکت همه کارکنان در امور سازمان، پرورش شایستگی ها، دید بلند مدت، مسئولیت در برابر جامعه، رویه محور بودن، ممانعت از تکرار شکست، بهبود مستمر، یادگیری از دیگران، پاسخ سریع به تغییرات، مدیریت بر مبنای اطلاعات و حقایق و تعامل در این سه سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایجی نیز حاصل گردید. تقویت ارزش های بنیادین قوی ترین نتیجه حاصل از شرکت در رویه جایزه عملکرد به حساب می آید. این ارزش ها شامل مشتری محور بودن، رهبری متعهد، مشارکت توسط همه، رویه محور بودن و بهبود مستمر است که پس از شرکت در رویه های جایزه عملکرد بهبود داشته اند. هیچکدام از سازمان ها قادر نبودند که برآورد کنند به چه میزان با رسیدن به بهبود عملکرد، در هزینه های خود صرفه جویی داشته اند. در یکی از موارد به دلیل تعداد زیاد و یَدی بودن کارکنان، امکان زیادی برای مشارکت آن ها در امور مربوط به جایزه کیفیت وجود نداشت. همچنین کارکنان و مدیران، شرکت در این رویه ها را از دید خود ارزیابی می کردند که به همین خاطر نتایج متفاوتی از پاسخ های آن ها دریافت شد. در پایان باید گفت داوران بیرونی معتقدند سازمان ها می بایست ابزار های سنجش خود را بهبود دهند و رویه های خود را تحلیل کنند و نظام مقایسه ای را با سازمان های رقیب و پیشرو ایجاد نمایند. در مجموع نتایج از این مطالعه موردی نشان می دهد که اگر سازمانی تمایل دارد اثرات ماندگاری از شرکت در رویه های جایزه کیفیت را کسب کند، تنها یک بار شرکت کردن در آن موثر نخواهد بود. بلکه سازمان باید به صورت متعدد و با فواصل زمانی مناسب در این برنامه ها شرکت داشته باشد. در میان این فاصله زمانی باید به اندازه کافی جهت اجرای پروژه های ارتقاء بهره وری زمان داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *