خلاصه تحلیلی مقاله : اندازه گیری عملکرد در بخش عمومی در انگلستان: جستجو برای ریسمان طلایی

مدت های مدیدی است که مباحث مربوط به سنجش عملکرد در بخش های خصوصی و عمومی مورد توجه قرار گرفته است. به لطف فشار رسانه ها و نمایش جداول مربوط به عملکرد از طریق آن ها، بخش عمومی نیز در این زمینه بسیار فعال شده است.
یکی از افتخارات بخش عمومی انگلستان این است که نظارت بر عملکرد در زمینه های مختلف را بهبود داده است. از ابداعات بخش عمومی این کشور، معرفی “توافق نامه بخش عمومی” است که دولت مرکزی به وسیله آن تعدادی شاخص و هدف برای بخش های مختلف خود وضع می کند و در پایان هر دو سال نیز این شاخص ها و اهداف را می سنجد. در این مقاله سعی بر این است تا با جمع آوری داده ها از دو بخش پلیس و بهداشت ، اثر بخشی توافقنامه بخش عمومی و سنجش عملکرد به صورت جامع مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین این مقاله نگاهی به تأثیر نگرش متمرکز و بر مبنای عملکرد ارائه خدمات عمومی دارد.

قلب سنجش عملکرد در انگلستان “توافق نامه خدمات عمومی” است. بررسی این توافق نامه هر دو سال یکبار تنظیم می شود. در توافق نامه تعدادی اهداف وجود دارد و نحوه سنجش هر کدام از این اهداف مشخص شده است. در هر بخش نیز یکسری اهداف اختصاصی برای دستیابی به هدف کل آن بخش در نظر گرفته می شود. بخش ها نیز به نوبه خود اهداف کلی توافق نامه را به اهداف جزئی تر، برای اجرا، تفسیر می کنند. باید توجه داشت که تعداد این اهداف از طرف خزانه داری در حال کاهش می باشد. برای دهه ها نظام اندازه گیری عملکرد ابزاری مؤثر برای اجرای استراتژی ها و هماهنگ سازی آن ها بوده است. واژه ریسمان طلائی اشاره به این موضوع دارد که اهداف طرح شده در سطح بالای دولت ، بدون تغییر در سطح خدمت رسانی اجرا شوند.

با توجه به تفاوت های موجود در محیط دو بخش پلیس و بهداشت، شامل تعداد سطوح سازمانی، خدمات ارائه شده، محیط کاری متفاوت، گوناگونی و تعدد مهارت های مورد نیاز برای ارائه خدمات، سعی بر این است که ثبات درونی سیستم اندازه گیری عملکرد در کل و ثبات درونی نظام اندازه گیری عملکرد هر کدام از بخش ها به تفکیک مورد ارزیابی قرار گیرد.

در بخش بهداشت تعداد زیادی از افراد در طراحی و توسعه شاخص ها و اهداف عملکرد دست دارند. ابتدا خزانه داری ، از طریق وزارت بهداشت تمامی اهداف و شاخص های بخش را مشخص می کند. کمیسیون بهداشت به عنوان مرجعی تخصصی تر اقدام به هدف گذاری و تعیین شاخص های تخصصی تر در بخش بهداشت می نماید. قبل از اینکه بخش های خدمت رسان این اهداف را پیاده سازی کنند ، تعدادی از عوامل دیگر این اهداف و شاخص ها را مورد مداخله قرار می دهند. در مرحله آخر هر کدام از بخش های خرد ، اهداف ارائه شده به آن ها را جهت اجرا فرمول بندی می نمایند.

مشکلی که در این فرآیند پیش می آید این است که ، گرچه شاخص ها و اهداف وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت شباهت هایی با هم دارند ولی معمولاً با شاخص های موجود در کارت امتیازی متوازن بخش های خدمت رسان متفاوت هستند. طراحی شاخص های متفاوت برای اهداف مشترک از دیگر مشکلات به وجود آمده در این فرآیند می باشد. اهداف تعیین شده از سوی وزارت بهداشت صرفاً بر ارائه خدمات استوار است لیکن کمیسیون بهداشت، نیم نگاهی نیز به رضایت کارمندان خود دارد. در بررسی واژه های مورد استفاده وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت معلوم گردید که این واژه ها در متن وزارت بهداشت تحت تأثیر پارادایم “مدیریت دولتی نوین” می باشد در صورتی که در متون کمیسیون بهداشت اینگونه نیست. شاخص های درونی و بیرونی در این متون در برخی اوقات با هم ادغام می شود و اینکه ارجاعات کمی از دو مرجع به یکدیگر در متن ها وجود دارد. در تحلیل به عمل آمده مشاهده شد درجه تطابق اهداف و شاخص ها در بخش های عملیاتی ، با آنچه از بالا دیکته می شود کم است.

برای بررسی بخش پلیس ابتدا باید با قانون “چهارچوب سنجش عملکرد پلیس” آشنا شویم. این قانون سعی در ارائه چارچوبی برای ارائه مناسب خدمات در پلیس دارد و شامل شش حیطه تمرکز بر شهروندان، کمک به مردم، کاهش جرم، مطالعه جرم، افزایش امنیت عمومی، استفاده از منابع می باشد. این قانون بر طراحی اهداف و شاخص های پلیس در کنار توافقنامه بخش عمومی تأثیر می گذارد. البته باید توجه داشت که تعداد دیگری از قوانین و خطی مشی ها که خود در قسمت بالای دولت کمرنگ هستند هنوز در سطوح پایین و در بخش خدمت رسانی بر وضع اهداف و شاخص های پلیس تأثیر می گذارند.

در بررسی بخش پلیس ایرادات متعددی شناسایی شد. اول اینکه تعداد اهداف و شاخص ها به طور فزاینده ای از بالا به پایین افزایش می یابد. بدین معنی که تفسیر اهداف مطرح شده توسط خزانه داری در بخش ارائه خدمات، به صورت فزاینده ای منجر به افزایش تعداد این اهداف و شاخص ها می گردد. دلیلی که برای این مشکل مطرح می شود چند گانه بودن قوانین مربوط به پلیس است که در طراحی اهداف عملیاتی تمامی این چهارچوب ها می بایست رعایت گردد. از دیگر مشکلات در بخش پلیس ارتباط کم شاخص ها با یکدیگر بوده است. هفتاد و پنج درصد از شاخص های جزئی تنها به دو فقره از شاخص های کلی ارتباط داشتند که این امر مشکل اعتبار را برای این اهداف و شاخص ها ایجاد می کنند.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که گرچه ایده هدف گذاری و تعیین شاخص ها برای اندازه گیری عملکرد به صورت متمرکز، ایده مناسبی به نظر می رسد اما باید توجه کرد آنچه در اجرا حاصل می شود همان است که قانون گذار پیشبینی کرده است. به عبارت دیگر واژه ریسمان طلائی به طور کامل اجرائی می شود و یا این ریسمان در جایی و به دلیلی منقطع می گردد.

One thought on “خلاصه تحلیلی مقاله : اندازه گیری عملکرد در بخش عمومی در انگلستان: جستجو برای ریسمان طلایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *