خلاصه تحلیلی مقاله: کمک به بهره وری و عملکرد بلند مدت کارکنان. ارتباط حوزه های کاری کلیدی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

در این مقاله کارگران شرکت های سایز متوسط که در زمینه خدمات بهداشتی روانی فعالیت دارند (تحت عنوان XYZ) از بعد رضایت کارکنان [ادامه مطلب ...]